Spring til indhold
Luk

Læringsrum - et udviklingsprojekt

Individuel instrumentalundervisning er en væsentlig og central undervisningsform i musikskolen. Den suppleres i stigende grad af sammenspil og tværgående undervisning med inddragelse af andre sociale praksisformer. Musikskoleundervisning har tradition for strukturerede undervisningssituationer med en begrænset tidsmæssig ressource, mens læringssituationer i overvejende grad foregår som privat øvning.
Projektet skal undersøge muligheder for at udvikle metoder til at aktivere og kvalificere øvnings- og læringsrummet ud over musikskolens traditionelt strukturerede undervisningssituationer. Der skal gøres erfaringer med potentialet omkring mulige læringsrum, læringsformer og læringsmedier under medvirken af nye teknologier. Perspektiverne heri kunne være, at elevfrafald mindskes, at flere elever lærer at spille og at spille bedre, samt at talentudviklingen styrkes. Dette pilotprojekt og erfaringerne herfra ses som muligt grundlag for videre indsats på området.

Musikskolernes instrumentalundervisning er nu som tidligere i væsentlig grad baseret på én til én undervisning. Selvom alle musikskoler i stigende grad søger at integrere eleverne i sammenspil og tværgående undervisning, så er virkeligheden stadig, at dét at lære at spille på et instrument i langt overvejende grad baserer sig på den læring, eleven selv skaber i kraft af sin ”private” øvning fra én undervisningslektion til den næste. Der er markante potentialer i form af nytænkning omkring mulige læringsrum, læringsformer og læringsmedier, hvilket betyder at læringsrummet inddrages i det didaktiske design. Projektet ønsker at kvalificere læringsrummet, hvilket både indebærer en kvalificerende diskussion blandt projektets musikpædagoger og udvikling af materialer og værktøjer til realiseringen.

Projektet er gennemført i 2011 med musikskolelærere fra Odense Musikskole og Helsingør Musikskole. Projektet er påbegyndt i foråret 2011 med en kick-off dag, og der er afholdt en fællesdag med erfaringsudveksling i slutningen af maj 2011. I løbet af efteråret er der gennemført en erfaringsopsamling gennem interviews af deltagerne, og den foreliggende projektrapport er udfærdiget i december 2011.

Projektet er gennemført med støtte fra Kunstrådets Musikudvalg, som takkes for at have muliggjort dette projekt.

Læs hele rapporten